ถ้าไม่ทวงถามก็จงทนทุกข์ไป : ให้ช่วยกันถาม “ปายุด” ดังๆว่างบกลาง 5 แสนล้านนั้นอยู่ที่ไหน..

ถ้าไม่ทวงถามก็จงทนทุกข์ไป : ให้ช่วยกันถาม “ปายุด” ดังๆว่างบกลาง 5 แสนล้านนั้นอยู่ที่ไหน..

ถ้าไม่ทวงถามก็จงทนทุกข์ไป : ให้ช่วยกันถาม “ปายุด” ดังๆว่างบกลาง 5 แสนล้านนั้นอยู่ที่ไหน..

ใช้อะไรไปบ้างทำไมไม่เอามาใช้แก้ภัยพิบัติของประชาชนที่ได้รับพิษทั้งทางเศรษฐกิจและโรคร้าย Covid-19

ซึ่งฉวยโอกาสโกงกินกันอย่างสะบั้นหันแหลก...อยากที่รู้ที่เห็นกัน...

แถมงี่เง่าตุ่นจะขจัดโรคร้ายด้วยการสวดมนต์ไล่เสนียดจัญไร....คิดได้ไง..

พี่น้องครับ....จาก “พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” ที่เอามาให้ดูนั้น..

 

ว่ากันตั้งแต่หมวด 1 ที่ตั้งงบรายจ่ายของรัฐบาลไปยังทบวงกรมต่างๆจำนวน ,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สามล้านล้านสองแสนล้านบาท)

และงบกลางที่ตั้งไว้ที่ ๕๑๘,๗๗๐,๙๑๘,๐๐๐ บาท(ห้าแสนล้านหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)นั้น

เมื่อไปดูงบประมาณรายจ่ายของงบกลางทั้ง 11 ข้อ นั้นก็มีแต่ ข้อ 2 และข้อ 11 ที่จะเห็นว่างบฉุกเฉินเท่านั้นที่จะกันไว้ให้ประชาชนจริงๆที่เสียภาษีอุ้มชูรัฐในกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆแต่รัฐก็ไม่ได้เอามาแจกแจงให้ประชาชนได้รับทราบเลยว่าเอาไปใช้จ่ายที่ไหนอย่างไนบ้างแถมยังมีการตั้งโต๊ะรับบริจาคอีก...

คิดดูเอาเองนะครับพี่น้อง...รัฐคุ้มครองเราจริงๆหรือแค่อุ้มชูพวกพ้องบริวาร..

สิทธิของประชาชนเจ้าของประเทศและผู้เสียภาษีให้รัฐอยู่ที่ไหน....?

คำว่า “เผด็จการจงพินาศ  ประชาธิปไตยจงเจริญ !  “ นั้นชอบด้วยประการทั้งปวง...

เชิญอ่านรายละเอียดพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ตามลิ้งค์ ครับ

หมวด ๑ บททั่วไปตามมาตรา ๔ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ตั้งเป็นจำนวน ๓,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้

หนา ๒  เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๑๕ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

และ มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน ตามรายการและจำนวนเงิน ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่สำนักงบประมาณจะได้จัดสรร หรือตามที่จะได้มีการโอน เปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย

และตาม หมวด  งบประมาณรายจ่ายงบกลาง มาตรา ๖ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ตั้งเป็นจำนวน ๕๑๘,๗๗๐,๙๑๘,๐๐๐ บาท จำแนกดังนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนิน และต้อนรับประมุขต่างประเทศ ,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ๗๑,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๕) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๖) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ,๙๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๗) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ๒๖๕,๗๑๖,๓๑๘,๐๐๐ บาท

(๘) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ๑๐,๔๖๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท (๙) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ ๖๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๑๐) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ ๖๒,๗๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๑๑) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ๙๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 

พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/P...T_0001.PDF

 

http://nanasara.org/forum/showthread.php?tid=10220

 

 • love
  2
 • haha
  3
 • wow
  0
 • sad
  2
คุณรู้สึก haha

14 ความเห็น

 
619

5 แสนล้านเก็บไว้บำเริญกาม  ตายห่าแน่ครับยิ่งเจอวิกฤติล้างโลกแบบนี้ด้วยแล้วเวลาหมดแล้วไม่ทันแล้วครับ 15

 • love
  2
 • haha
  1
 • wow
  2
 • sad
  3
คุณรู้สึก wow
 
akausa

"บำเริญกาม " คืออะไรครับ

 • love
  2
 • haha
  1
 • wow
  3
 • sad
  3
คุณรู้สึก wow
 
619

คือเอาไปลงกระเจี๋ยวครับ

 • love
  0
 • haha
  2
 • wow
  3
 • sad
  3
คุณรู้สึก sad
 
3 ส

ประชาชนคนไทย

เปื่อยสุด ๆ

 • love
  2
 • haha
  2
 • wow
  2
 • sad
  2
คุณรู้สึก haha
 
akausa

ประชาชนคนไทย...ทำไมหรือ...

 • love
  2
 • haha
  0
 • wow
  3
 • sad
  2
คุณรู้สึก like
 
เล็กโทรนิคส์

เก็บเอาไว้เพื่อ การปฎิวัต ครั้งหน้า

 • love
  1
 • haha
  1
 • wow
  2
 • sad
  3
คุณรู้สึก sad
 
akausa

อีกนานไหมครับ

 • love
  1
 • haha
  1
 • wow
  0
 • sad
  3
คุณรู้สึก sad
 
akausa

เปิดงบประมาณปี 2563 ส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.9 หมื่นล้านบาท

 

https://live.staticflickr.com/65535/49650878061_8615162324_b.jpg

 • love
  3
 • haha
  2
 • wow
  2
 • sad
  1
คุณรู้สึก love
 
markpakma

เห็นแต่งบให้ตัวเองและพวก มองไม่เห็นงบให้ประชาชน

งบที่เอามาแจกประชาชชนก็หวังผลทางการเมืองเพื่อตัวเองอีกต่างหาก

 • love
  1
 • haha
  1
 • wow
  2
 • sad
  3
คุณรู้สึก wow
 
akausa

ใช่ครับ..เห็นแต่งบตัวเองเเละพรรคพวก....

 • love
  2
 • haha
  1
 • wow
  1
 • sad
  0
คุณรู้สึก love
 
619

ตอนนี้สิ่งที่เห็นกับมาตราการช่วยเหลือผลกระทบโควิดคือระบอบประกันสังคม

แต่เรื่องนี้ความชัดเจนในการช่วยเหลือยังไม่ครอบคลุมพอครับ  ควรจะมีอะไรให้มันมาก

กว่านี้อีกหลายเท่างบ 5 แสนล้านถ้ามันมีจริงต้องนำมาใช้วิกฤติครั้งนี้แล้วละ

 • love
  2
 • haha
  3
 • wow
  0
 • sad
  2
คุณรู้สึก haha
 
akausa

รายละเอียดของโพสต์นี้ตั้งแต่ 21 มี.ค. แล้ว  เมื่อคืนสส.สุนัยก็ได้เอามาแจกแจงให้ฟังพร้อมตั้งคำถาม...ว่าเงินหายไปไหน อย่างไร....กำลังเป็นคำถามของสังคมในเวลานี้...

ไปค้นหาคลิปของสส.สุนัย เปิดฟังดูได้ครับ...

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  1
 • sad
  1
 
619

สส.สุนัยเล่นในบอร์ดนี้ด้วยครับ
มาตอบเมนต์ในทู้ผมบ่อย ผมไม่บอกนะว่าใช้อวตาลชื่ออะไร

 • love
  0
 • haha
  1
 • wow
  0
 • sad
  0
คุณรู้สึก haha
 
akausa

สส.สุนัยท่านต้องเป็นคนหูตากว้าง รอบรู้ข่าวสาร...ที่เป็นจริงและเชื่อถือได้มาเติมเต็มให้กับข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทย

ผมนับถือบุคคลคนนี้ครับ

 • love
  4
 • haha
  1
 • wow
  2
 • sad
  1
คุณรู้สึก love